Crisis-Can-Spark-Transformation-and-Renewal2880x1620px_tcm-243224.jpg

转型

山雨欲来,如何乘势而上?

Lars Fæste Ramón Baeza Christoph Lay Christoph Meuter

BCG分析总结了顺利渡过以往金融危机并蓬勃发展的企业的案例,归纳了扭转乾坤的四个阶段和五点战术。