Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie w przypadku rejestracji i korzystania z BCG.com, określanej dalej jako „Strona”.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed przeglądaniem lub wykorzystaniem Strony.

Dostęp do Strony, przeglądanie i korzystanie z niej regulują niniejsze Warunki użytkowania oraz obowiązujące przepisy. Otwarcie i korzystanie ze Strony oznacza, że użytkownik akceptuje niniejsze Warunki użytkowania bez ograniczeń i zastrzeżeń. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków użytkowania, nie powinien korzystać ze Strony. Jeśli w jakimkolwiek momencie część Warunków użytkowania stanie się niemożliwa do zaakceptowania, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Strony.

Prawo do zmiany lub usunięcia Warunków

BCG zastrzega sobie prawo do zmiany, dodania lub usunięcia części Warunków użytkowania w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy okresowo ponownie przeczytać Warunki użytkowania, gdyż mogą one ulegać zmianom. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza akceptację zmian.

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności w celu uzyskania informacji na temat zasad gromadzenia danych użytkowników, ich wykorzystywania i przechowywania.

Prawa autorskie i korzystanie z treści dostępnych na Stronie

Strona oraz wszystkie informacje na niej zawarte lub takie, które w przyszłości mogą się na niej znaleźć, w tym między innymi artykuły, memoranda, biuletyny, raporty, informacje prasowe, opinie, teksty, katalogi, przewodniki, fotografie, ilustracje, znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe i logo, dalej zwane łącznie „Treści”, są własnością BCG i są chronione przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem na podstawie amerykańskich przepisów o ochronie praw autorskich, przepisów o ochronie znaków towarowych, międzynarodowych konwencji i innych praw własności intelektualnej. Niektóre znaki towarowe i logo znajdujące się na Stronie są własnością firm zewnętrznych. Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna informacja znajdująca się na Stronie nie powinna być interpretowana jako przyznanie, w drodze domniemania, wykluczenia lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze Strony lub z jakichkolwiek Treści wyświetlanych na Stronie, za pomocą ramkowania lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody BCG lub osoby trzeciej będącej właścicielem znaku towarowego lub praw autorskich do materiałów wyświetlanych na Stronie.

BCG zachęca i zezwala na linkowanie do Treści znajdujących się na Stronie. Będąc organizacją postępującą zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi, BCG nie udziela licencji ani innych uprawnień do linkowania lub innego korzystania ze Strony lub zawartych na niej Treści, jeśli powyższe korzystanie lub linkowanie: (a) sugeruje, że BCG promuje lub popiera sprawy jakiejkolwiek osoby trzeciej lub pomysły, kampanie polityczne, strony internetowe, produkty lub usługi, (b) kopiuje, wyświetla, rozpowszechnia lub w inny sposób wykorzystuje Treści bez wyraźnej pisemnej zgody BCG lub (c) ma na celu wykorzystanie Strony do celów komercyjnych. Ponadto BCG nie udziela zgody na linkowanie do Strony, jeśli osoba linkująca angażuje się w niedozwolone postępowanie (opisane w niniejszych Warunkach użytkowania). Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia pozwolenia na linkowanie w dowolnym momencie.

Pod warunkiem zachowania pełnej zgodności z niniejszymi warunkami BCG upoważnia użytkownika do wyświetlania Treści, wykonywania ich pojedynczej kopii i drukowania tej kopii, ale tylko dla własnego, zgodnego z prawem, osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem zachowania wszystkich oznakowań dotyczących praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej zawartych w Treściach i pod warunkiem, że ani Treści, ani jakakolwiek ich część nie zostanie zmodyfikowana.

Odpowiedzi na pytania przesłane online

BCG może okresowo zaoferować przekazywanie zainteresowanym osobom informacji lub materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób. BCG zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy spełnienia prośby dotyczącej informacji lub materiałów lub do zaprzestania świadczenia takich informacji lub materiałów jakiejkolwiek osobie niezależnie od powodu.

Niedozwolone postępowanie

Z Witryny można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Do Witryny nie można wysyłać ani rozpowszechniać poprzez Witrynę lub w inny sposób publikować Treści, które:

  • są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, obelżywe, napastliwe lub są groźbą, albo też w inny sposób budzą sprzeciw BCG, według wyłącznego uznania firmy; 
  • zawierają wirusy komputerowe, robaki lub inne elementy, które mogą spowodować pogorszenie jakości lub zniszczenie; 
  • naruszają prawa innych osób, takich jak Treści, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub naruszają jakiekolwiek prawa do prywatności lub wizerunku; 
  • zawierają fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenia; 
  • zawierają reklamę; lub 
  • w inny sposób naruszają wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu prawa karnego lub cywilnego. Nie można korzystać z Witryny w celach komercyjnych i nie można za pośrednictwem Witryny zabiegać o fundusze, towary i usługi. Ponadto nie można korzystać z Witryny w celu pozyskiwania abonentów dla innych informacyjnych serwisów internetowych, konkurencyjnych w stosunku do Witryny.

Zarządzanie Treściami i ich usuwanie

W zasadzie BCG nie weryfikuje i nie może weryfikować treści zamieszczanych przez użytkowników Witryny, dalej „Treści użytkowników” i nie ponosi odpowiedzialności za powyższe Treści użytkowników. BCG zastrzega sobie jednak prawo anulowania dostępu do takich obszarów i/lub usunięcia, przeniesienia lub edycji Treści użytkowników (w tym wpisów zamieszczonych na jakimkolwiek forum), które według uznania BCG naruszają Warunki użytkowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie Treści użytkowników zamieszczone przez użytkownika lub inną osobę posługującą się kontem użytkownika. BCG ma prawo, ale nie obowiązek, do poprawy ewentualnych błędów lub braków w Treści użytkowników, jeśli uzna to za stosowne.

BCG zakazuje zamieszczania wszelkich informacji, które naruszają prawa autorskie i/lub inne prawa własności intelektualnej (w tym prawa do prywatności i wizerunku) jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa własności intelektualnej (lub prawa, za egzekwowanie których użytkownik ponosi odpowiedzialność) są naruszane przez jakiekolwiek treści w Witrynie, prosimy napisać do BCG na poniższy adres, przekazując pisemne oświadczenie zawierające następujące informacje: (a) identyfikację prac chronionych prawem autorskim i/lub prawem własności intelektualnej, zgłaszanych jako prace, w stosunku do których wystąpiło naruszenie; (b) identyfikację materiału w Witrynie, który rzekomo stanowi naruszenie i co do którego użytkownik wnosi o usunięcie; (c) imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz adres e-mail, jeśli użytkownik posiada adres e-mail; (d) oświadczenie, że użytkownik w dobrej wierze uważa, iż korzystanie z pracy chronionej prawem autorskim i/lub wykonywanie prawa własności intelektualnej nie zostało autoryzowane przez właściciela, jego przedstawiciela lub prawo; (e) oświadczenie, że informacje w zawiadomieniu są dokładne, i pod groźbą odpowiedzialności karnej, że sygnatariusz jest upoważniony do działania w imieniu właściciela prawa, które zostało rzekomo naruszone; oraz (f) podpis właściciela prawa własności intelektualnej lub osoby upoważnionej przez właściciela do dochodzenia naruszenia prawa. BCG usunie wszelkie zamieszczone materiały, które naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych po otrzymaniu powyższego oświadczenia [lub innego oświadczenia zgodnego z 17 U.S.C. § 512(c)(3)]. Prawo amerykańskie przewiduje surowe kary za fałszywe składanie powyższych oświadczeń. W odpowiednich okolicznościach osobom, które wielokrotnie zamieszczają materiały naruszające prawo lub materiały niezgodne z prawem, zostanie zakazane dalsze zamieszczanie materiałów. Osoba kontaktowa BCG, do której należy składać zawiadomienia przekazywane na podstawie niniejszej sekcji, to: Główny Radca Prawny, Boston Consulting Group, Inc. Exchange Place, 6th Floor, Boston, Massachusetts 02109.

Brak poparcia

BCG nie potwierdza ani nie poświadcza dokładności czy wiarygodności jakichkolwiek Treści użytkowników wyświetlanych, przesłanych, zamieszczonych na jakiejkolwiek tablicy informacyjnej lub w inny sposób rozpowszechnianych za pośrednictwem Witryny przez jakiegokolwiek abonenta, dostawcę informacji lub inną osobę trzecią. BCG wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z Treściami użytkowników, a użytkownik potwierdza, że poleganie na Treściach abonentów odbędzie się na własne ryzyko użytkownika.

Witryna może zawierać linkowanie do stron internetowych, będących własnością i zarządzanych przez osoby trzecie, dalej „Witryny zewnętrzne”. Użytkownik potwierdza, że firma BCG nie jest odpowiedzialna za dostępność lub treści lub aplikacje znajdujące się w Witrynach zewnętrznych lub dostępne za ich pośrednictwem. Należy skontaktować się administratorem witryny lub webmasterem Witryny zewnętrznej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących linkowania lub Witryn zewnętrznych.

Kwalifikacje subskrybenta

Podczas rejestracji lub aplikowania do BCG należy podać dokładne, kompletne i aktualne dane rejestracyjne, ponadto użytkownik zobowiązuje się przekazać BCG zaktualizowane dane niezwłocznie po wystąpieniu zmian.

Indywidualna subskrypcja strony jest dostępna tylko dla osób powyżej 18. roku życia. Osoby nieletnie mogą otrzymać klucze dostępu lub identyfikatory użytkownika/hasła tylko w ramach autoryzowanej subskrypcji grupy. Prawo użytkownika do korzystania z Witryny jest imienne i nie można go przenosić na inną osobę.

Użytkownik odpowiada za pozyskanie usług telekomunikacyjnych, sprzętu komputerowego i innych produktów lub usług niezbędnych do otwarcia i korzystania z Witryny. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie opłaty związane z uzyskaniem dostępu do Witryny i utrzymaniem połączenia z Witryną, w tym między innymi za opłaty wymagane przez dostawcę usług internetowych lub firmę telekomunikacyjną.

Informacje dotyczące rejestrującego

Jeśli rejestrujący nie zdecyduje inaczej, dokonując odpowiedniego wyboru na stronie BCG dotyczącej danych osobowych, BCG ma prawo ujawnić pewne ograniczone informacje dotyczące rejestrującego, w tym między innymi imię i nazwisko rejestrującego, e-mail i adres korespondencyjny, podmiotom stowarzyszonym, partnerom i dostawcom zewnętrznym w celu zapewnienia informacji na temat produktów i usług. BCG ma również prawo ujawnić dane agregowane dotyczące korzystania z Witryny przez rejestrującego i jego dane demograficzne w sposób, który nie ujawnia tożsamości indywidualnego rejestrującego. BCG ma prawo do wysyłania użytkownikowi wiadomości e-mail w celu poinformowania o zmianach lub uzupełnieniach Witryny lub o produktach i usługach BCG. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności firmy.

Osoby trzecie

BCG może udostępniać użytkownikowi łącza do stron internetowych osób trzecich, a niektóre Treści pojawiające się w Witrynie mogą być dostarczane przez dostawców Treści zewnętrznych. BCG nie ponosi odpowiedzialności za powyższe zewnętrzne strony internetowe, do których, jeśli są, mają zastosowanie warunki użytkowania i zasady zachowania prywatności odpowiednich dostawców Treści zewnętrznych.

Dostęp do Witryny i dostępność Witryny

Witryna może stać się niedostępna wskutek prac konserwacyjnych, awarii sprzętu komputerowego lub oprogramowania lub z innych powodów i może spowodować szkody w systemach lub operacjach użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy informacje lub treści uzyskane z Witryny nie zawierają wirusów, robaków lub innych kodów oprogramowania lub podprogramów zaprojektowanych w celu wyłączenia, usunięcia, osłabienia lub innego uszkodzenia systemów, oprogramowania lub danych.

Ograniczenie, zawieszenie lub anulowanie

BCG zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia, zawieszenia lub anulowania dostępu do całości lub dowolnej części Witryny w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu bez uprzedniego zawiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności i bez żadnych zobowiązań do zwrotu jakiejkolwiek części opłaty za produkt lub usługę.

BCG może zmienić, zawiesić lub zaprzestać świadczenia wszystkich lub niektórych części Witryny w dowolnym czasie, w tym dostępności funkcji Witryny, baz danych lub treści, bez uprzedniego zawiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

WITRYNA ORAZ TREŚCI SĄ ROZPOWSZECHNIANE NA ZASADZIE „W STANIE, W JAKIM SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. ANI BCG, ANI DOSTAWCY ZEWNĘTRZNYCH TREŚCI, ANI ODPOWIEDNIO ICH PRZEDSTAWICIELE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI TYTUŁU LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO WITRYNY, TREŚCI LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG SPRZEDAWANYCH LUB ROZPROWADZANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE CAŁE RYZYKO DOTYCZĄCE JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI WITRYNY ORAZ DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI PONOSI WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIK. ANI BCG, ANI DOSTAWCY ZEWNĘTRZNYCH TREŚCI, ANI ODPOWIEDNIO ICH PRZEDSTAWICIELE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI , ŻE STRONA BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE LUB BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW; ANI BCG, ANI DOSTAWCY ZEWNĘTRZNYCH TREŚCI, ANI ODPOWIEDNIO ICH PRZEDSTAWICIELE NIE CZYNIĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ CO DO REZULTATÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ UZYSKANE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB TREŚCI. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST MIESZKAŃCEM STANU KALIFORNIA, NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ SEKCJI 1542 KODEKSU CYWILNEGO STANU KALIFORNIA, KTÓRA STANOWI: „OGÓLNE ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH WIERZYCIEL

NIE WIE, ANI NIE PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ NA JEGO RZECZ W CHWILI WYKONANIA ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, A KTÓRE, JEŚLI BYŁYBY ZNANE WIERZYCIELOWI, MIAŁYBY ISTOTNY WPŁYW NA ROZLICZENIE Z DŁUŻNIKIEM.” Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU ANI BCG, ANI DOSTAWCY ZEWNĘTRZNYCH TREŚCI, ANI ODPOWIEDNIO ICH POPRZEDNICY, NASTĘPCY, JEDNOSTKI NADRZĘDNE, ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, BYLI LUB OBECNI CZŁONKOWIE KADRY KIEROWNICZEJ WYSOKIEGO SZCZEBLA, DYREKTORZY, PARTNERZY, INWESTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, ADWOKACI, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY INFORMACJI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI TAKA OSOBA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ PAŃSTWA NIE DOTYCZYĆ. W POWYŻSZYCH STANACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ BCG, DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH TREŚCI I ODPOWIEDNIO ICH PRZEDSTAWICIELI JEST OGRANICZONA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik niniejszym zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności, ochronić i zabezpieczyć BCG oraz wszystkich jej poprzedników, następców, jednostki nadrzędne, zależne, stowarzyszone oraz byłych lub obecnych członków kadry kierowniczej wysokiego szczebla, dyrektorów, partnerów, inwestorów, pracowników, agentów, dostawców informacji, adwokatów, przedstawicieli, licencjodawców oraz dostawców informacji, dalej zwanych łącznie „Przedstawiciele BCG” z tytułu wszelkich strat, kosztów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) poniesionych przez BCG lub przez Przedstawiciela BCG w związku z wszelkimi roszczeniami, wynikającymi z korzystania lub domniemanego korzystania przez użytkownika z witryny lub wynikającymi lub związanymi z naruszeniem przez użytkownika Warunków, lub oświadczeń, gwarancji i zobowiązań przekazanych przez użytkownika poprzez wyrażenie zgody na niniejsze Warunki. BCG zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi kwestiami podlegającymi zwolnieniu z odpowiedzialności przez użytkownika, i w takim przypadku użytkownik zgadza się w uzasadnionym stopniu współpracować z BCG w ramach obrony przed powyższym roszczeniem. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków jest prawo stanu Massachusetts, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego.

Integralność umowy

Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami odnośnie do przedmiotu niniejszych Warunków i zastępują wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy między stronami w odniesieniu do powyższego przedmiotu.

Zmiany i zrzeczenie się praw

Warunki mogą być zmieniane tylko w formie pisemnej podpisanej przez obie strony, a zrzeczenie się praw przez którąkolwiek ze stron nie zostanie uznane za zrzeczenie się praw w przypadku poprzedniego lub następnego naruszenia lub niedotrzymania warunków, chyba że zrzeczenie się następuje na piśmie z podpisem upoważnionego przedstawiciela BCG.

O nas

SUBSCRIBE